Θέμα 7 Διδακτική Ενότητα 1: Ενότητα 1 – Δραστηριότητες και Τελικό Κουίζ

Θέμα 7: Δραστηριότητες και Τελικό Κουιζ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών FENCE, κάθε διδακτική ενότητα και θέμα περιλαμβάνουν δραστηριότητες προβληματισμού. Μπορείτε να καταγράψετε τις σκέψεις σας σε ένα κομμάτι χαρτί είτε ατομικά είτε σε ζευγάρια και ομάδες χρησιμοποιώντας την προσωπική ή επαγγελματική σας εμπειρία. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν σενάρια και ασκήσεις για την εδραίωση της γνώσης και την κατανόηση του θέματος.

Επιπλέον, στο τέλος του Προγράμματος Σπουδών FENCE, μπορείτε να βρείτε το Τελικό Κουίζ. Η συμπλήρωσή του θα σας βοηθήσει να εξετάσετε σε τι βαθμό έχετε κατανοήσει τα θέματα των προηγούμενων ενοτήτων. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ταξινόμησης.