Διδακτική ενότητα 1 – Γενική επισκόπηση

Last updated: 29 Οκτωβρίου, 2021

Το ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Fighting gENder bias and Contributing (FENCE) Erasmus+ KA2 στοχεύει να συμβάλλει στην άμβλυνση των έμφυλων διακρίσεων μέσω της ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας και της δημιουργίας καινοτόμων εργαλείων και προϊόντων.

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων FENCE έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί προσεκτικά με βάση «Έγγραφο Αναθεώρησης», που δημοσιεύτηκε ως παραδοτέο του εν λόγω προγράμματος. Η έρευνα διεξήχθη σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα, συλλογή καλών πρακτικών, 47 συμμετέχοντες/χουσες σε ομάδες εστίασης με δυνητικούς δικαιούχους (διοικητικό προσωπικό, προσωπικό σε τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπροσώπους ΜΚΟ, σωματεία του δημοσίου κ.ά.), 41 συμμετέχοντες/χουσες σε ομάδες εστίασης για τους άμεσα ενδιαφερόμενους του προγράμματος FENCE (ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, ερευνητές/τριες και άλλοι ειδικοί…), συνεντεύξεις και μια διαδικτυακή έρευνα για τους τελικούς χρήστες συμπληρωμένη από 179 ερωτώμενους.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για συγκεκριμένες θεματικές, όπως για παράδειγμα:

  • Αποδοχή της διαφορετικότητας/ πολυμορφίας σε ζητήματα φύλου

  • Ασυνείδητες έμφυλες προκαταλήψεις

  • Ανάλυση καθημερινών περιστατικών

  • Δραστηριότητες και παραδείγματα

Πηγή Εικόνας: Pixabay

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνάς μας:

  • Ο εργασιακός χώρος εξακολουθεί να πλήττεται από έμφυλες διακρίσεις και προκαταλήψεις. Στον τομέα της εκπαίδευσης συνηθίζουμε να βλέπουμε πολλές γυναίκες να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία ή άλλους υποστηρικτικούς ρόλους, και ένα δυσανάλογο αριθμό ανδρών να βρίσκεται σε υψηλότερες θέσεις αναπληρωτών και διευθυντών. Όμοια στην υγεία, ο αριθμός των ανδρών στις υψηλά ιστάμενες θέσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

  • Υπάρχουν πολλές μορφές έμφυλων διακρίσεων, όπως για παράδειγμα: έμφυλο μισθολογικό χάσμα, προκαταλήψεις και στερεότυπα, έμφυλη βία, ανισορροπία εργασιακής και ιδιωτικής ζωής, έμφυλοι ρόλοι, έμφυλες διακρίσεις στις ευπαθείς ομάδες.

  • Οι συμμετέχοντες των ομάδων εστίασης στην πλειονότητα των χωρών επισήμαναν την έλλειψη σχετικής ειδίκευσης ή και την παντελή απουσία εκπαίδευσης σε ζητήματα φύλου.

  • Αυτά τα ευρήματα δείχνουν τη μεγάλη ανάγκη για εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα ισότητας των φύλων καθώς και  για την επακόλουθη ανάπτυξη του προγράμματος FENCE.

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είχε πρόσβαση ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες μετοχών και / ή YouTube και εφαρμόζει νόμους περί ορθής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://fence-project.eu/contact/  για να επιλύσετε το ζήτημα με τρόπο αποκατάστασης.

Enrolled