Σχετικά

Επισκόπηση του προγράμματος

Η ιδέα του FENCE πηγάζει από τον διάλογο αναφορικά με τα στερεότυπα του φύλου γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη των φυσικών ταλέντων και ικανοτήτων γυναικών και ανδρών, όπως επίσης, και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες τους και γενικά τις ευκαιρίες ζωής. Τα στερεότυπα και η προκατάληψη για το φύλο μπορούν να προκαλέσουν άνιση και αθέμιτη μεταχείριση όπως επίσης και δημιουργία προσωπικής ή κοινωνικής αντίληψης και προβληματισμών σχετικά με, για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις ενδοοικογενειακές συμπεριφορές, την ενασχόληση και την εξωτερική εμφάνιση. Με όλες τις διακρίσεις και τις ανισότητες που μπορεί να προκαλέσει ενάντια στις γυναίκες, αυτή η πραγματικότητα απαιτεί συνεχείς και συντονισμένες ενέργειες και εργαλεία κατάρτισης ως μια διαδικασία συγκρότησης ατόμων «φυλετικά ενδυναμωμένων» και «φυλετικά ευαισθητοποιημένων».

Το πρόγραμμα αφορά δράσεις ενδυνάμωσης και δημιουργίας δυνατοτήτων για άτομα κυρίως (που εργάζονται) ως δημόσια στελέχη σε τοπικές αρχές και δημόσιους φορείς, υπηρεσίες κοινωνικών υποθέσεων, και μέλη ΜΚΟ και ΟΚΠ, ηγέτες, εκπρόσωποι που εργάζονται στον τομέα της ισότητας των φύλων ή στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα FENCE – Καταπολέμηση των προκαταλήψεων μεταξύ των φύλων και συμβολή στην ισότητα των φύλων – χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κονδυλίων που χορηγούνται από το Εθνικό Erasmus+, Εκπαίδευση και Κατάρτιση Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Στρατηγικές Συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων) με αριθμό αναφοράς 2019-1-UK01-KA204-061999.

Στόχοι

Eνδυνάμωση των ατόμων έναντι στις προκαταλήψεις στη βάση του φύλου μέσω ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων φύλου και στην προώθηση στόχων για την ισότητα των φύλων.

Δημιουργία και παροχή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Eνθάρρυνση των ατόμων να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται, απαλλαγμένα από προκαταλήψεις.

Συμπεράσματα

Έρευνα επισκόπησης

Η έρευνα επισκόπησης ανήκει στο βασικό/πρωταρχικό στάδιο του προγράμματος και θα είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί στις συμμετέχουσες χώρες. Αυτό το IO1 θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φυλετικής προκατάληψης, μία έρευνα σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης / μάθησης των συμμετεχόντων, τη στάση και το πλαίσιο αντίληψης, το ιστορικό τους, τις προσδοκίες τους και τις προηγούμενες γνώσεις τους όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων. Το έγγραφο αξιολόγησης θα βασίζεται σε ποιοτική έρευνα από τις οργανώσεις των φορέων.

Το πρόγραμμα μαθημάτων FENCE

Αυτό το εγχείρημα αποτελεί θεμελιώδες παραδοτέο του έργου:
βασίζεται στην άποψη ότι πέρα από τις πολιτικές που λαμβάνονται σε επίπεδο εθνικού ή ευρωπαϊκού πλαισίου, ο τοπικός παράγοντας, το τοπικό ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που πρέπει ενεργά να συμμετέχει σε διαδικασίες που θα μεταφέρουν τις τοπικές κοινότητες σε ένα πυρήνα ισότητας των φύλων.
Έτσι, το πρόγραμμα μαθημάτων FENCE μέσω μιας εντελώς νέας μεθοδολογίας και δομής θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την ισότητα των φύλων που καταπολεμούν τη φυλετική προκατάληψη, με βάση τις ίδιες τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ανάγκες τους. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί το βασικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εκπαίδευση των ομάδων στόχων.

Η ψηφιακή εργαλειοθήκη και οι πηγές

Η κοινοπραξία του «FENCE» θα σχεδιάσει, θα δημιουργήσει και θα εφαρμόσει τεχνολογικά αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στον καινοτόμο χαρακτήρα ολόκληρου τoυ εγχειρήματος. Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη και οι πηγές περιλαμβάνουν τη διαδικτυακή πλατφόρμα και την εφαρμογή για κινητά που θα χρησιμοποιηθούν τόσο ως εικονικό περιβάλλον μάθησης όσο και ως μέσο διάδοσης του προγράμματος. Μέσω αυτού του ψηφιακού πλαισίου και του σχετικού του περιεχομένου, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εταίρους, να παρακολουθήσουν την πρόοδο του προγράμματος και να λάβουν πληροφορίες για επερχόμενες εκδηλώσεις και σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος. Μέσω της ενότητας e-learning οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού υλικού του FENCE, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ενοτήτων και των πηγών του προγράμματος σπουδών.

Ο μεθοδολογικός οδηγός

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα δώσει το βασικό πλαίσιο και υποστήριξη στους εκπαιδευτές ενηλίκων για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, των εργαλείων και των υλικών του FENCE. Ο κύριος στόχος του είναι να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες/κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους του προγράμματος πώς να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό πακέτο στις δραστηριότητές τους και πώς να το χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτικό στοιχείο για ενήλικες, αλλά σε σχέση με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει τoυς τρόπους χρήσης για το πρόγραμμα μαθημάτων και τις πηγές και τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν, παιδαγωγικές κατευθυντήριες, συλλογή της εφαρμογής της μελέτης περιπτώσεων, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ικανοποιητικού και κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για άτομα που ενημερώνονται και εκπαιδεύονται μέσω του ψηφιοποίηση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτών των αξόνων της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης, όπως επίσης και της εναλλακτικής παιδαγωγικής.

Το βιβλίο πολιτικών

Το Βιβλίο Πολιτικής αποσκοπεί στην ευρεία παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση των φυλετικών στερεοτύπων, την προώθηση της ισότητας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, το Βιβλίο θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των τεκμηρίων, των συμπερασμάτων και των κατευθυντηρίων για περαιτέρω έρευνα και ανανέωση των υφιστάμενων πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων. Θα ενσωματώσει, επίσης, σημαντικά πρόσθετα επιστημονικά άρθρα εξωτερικών ειδημόνων και συναδέλφων, που εργάζονται στον τομέα, και θα προωθήσει σχετικές συστάσεις πολιτικής και σενάρια για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ.