Σχετικά

Επισκόπηση του προγράμματος

Το πρόγραμμα FENCE ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με την ύπαρξη στερεοτύπων μεταξύ των φύλων, η οποία περιορίζει την ανάπτυξη των φυσικών ταλέντων και των ικανοτήτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους εμπειρίες, καθώς και, γενικότερα, τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στη ζωή. Τα στερεότυπα και οι έμφυλες προκαταλήψεις μπορούν να προκαλέσουν περιστατικά άνισης και άδικης μεταχείρισης και να επηρεάσουν την προσωπική και, κατά συνέπεια, την κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων: την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά στο σπίτι, την επιλογή επαγγέλματος, ακόμα και την εξωτερική εμφάνιση. Οι διακρίσεις και οι ανισότητες σε βάρος των γυναικών απαιτούν συνεχείς και συντονισμένες δράσεις, καθώς και εκπαιδευτικά εργαλεία, προκειμένου οι φορείς-κλειδιά να ενδυναμωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ισότητας των φύλων.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό του δημοσίου τομέα, στις τοπικές αρχές, στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, σε μέλη ΜΚΟ και σε επικεφαλής, εκπροσώπους, που εργάζονται για την ισότητα των φύλων ή για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κονδυλίων που χορηγούνται από το Erasmus+, Εκπαίδευση και Κατάρτιση Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Στρατηγικές Συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων) με αριθμό αναφοράς 2019-1-UK01-KA204-061999.

Οι βασικοί στόχοι του FENCE είναι:

Να καταστήσει ορισμένους φορείς – κλειδιά (στελεχωμένους τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες) ικανούς να καταπολεμήσουν τις έμφυλες προκαταλήψεις και να προωθήσουν την ισότητα

Να δημιουργήσει και να διαδώσει καινοτόμα προϊόντα και εκπαιδευτικά εργαλεία- κατάλληλα διαμορφωμένα- στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της παιδαγωγικής προσέγγισης των ενηλίκων

Να ενδυναμώσει τους φορείς – κλειδιά αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την χρήση των ΤΠΕ και να ψηφιοποιήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Αποτελέσματα

Οι βασικοί στόχοι του FENCE είναι: 

Έρευνα επισκόπησης

Η έρευνα επισκόπησης ανήκει στο βασικό/ πρωταρχικό στάδιο του προγράμματος και είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη στις συμμετέχουσες χώρες. Το ΙΟ1 περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα, βέλτιστες πρακτικές προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των έμφυλων προκαταλήψεων, έρευνα για την ιχνηλάτηση των γνώσεων, των αναγκών, καθώς και των προσδοκιών των συμμετοχόντων/ουσών σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τις οργανώσεις των φορέων και βασίστηκε σε ποιοτικές μεθόδους έρευνας.

Το πρόγραμμα μαθημάτων FENCE

Αυτό το εγχείρημα αποτελεί θεμελιώδες παραδοτέο του έργου:
βασίζεται στην άποψη ότι πέρα από τις πολιτικές που λαμβάνονται σε επίπεδο εθνικού ή ευρωπαϊκού πλαισίου, ο τοπικός παράγοντας, το τοπικό ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που πρέπει ενεργά να συμμετέχει σε διαδικασίες που θα μεταφέρουν τις τοπικές κοινότητες σε ένα πυρήνα ισότητας των φύλων.
Έτσι, το πρόγραμμα μαθημάτων FENCE μέσω μιας εντελώς νέας μεθοδολογίας και δομής θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την ισότητα των φύλων που καταπολεμούν τη φυλετική προκατάληψη, με βάση τις ίδιες τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ανάγκες τους. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί το βασικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εκπαίδευση των ομάδων στόχων.

Η ψηφιακή εργαλειοθήκη και οι πηγές

Τα αποτελέσματα της κοινοπραξίας του FENCE ανταποκρίνονται στον καινοτόμο χαρακτήρα ολόκληρου του εγχειρήματος. Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη και οι Πηγές περιλαμβάνουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα  και μια εφαρμογή για κινητά, που χρησιμοποιούνται τόσο ως εικονικό περιβάλλον μάθησης όσο και ως μέσα διάδοσης του προγράμματος. Μέσω αυτού του ψηφιακού  πλαισίου, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους εταίρους, να παρακολουθήσουν την πρόοδο του προγράμματος και να ενημερωθούν σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις και σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος.  Μέσω της ενότητας e-learning οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού υλικού του FENCE, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ενοτήτων και των πηγών του προγράμματος σπουδών.

Ο μεθοδολογικός οδηγός

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός είναι σχεδιασμένος με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων. Κύριος στόχος του είναι να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες/ κατευθύνσεις στους άμεσα ενδιαφερόμενους του προγράμματος σχετικά με το πώς να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό πακέτο (εργαλεία, υλικά του FENCE) στις δραστηριότητές τους και πώς να το χρησιμοποιήσουν σε σχέση με τις δυνατότητες και τις  ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει οδηγίες αποδοτικής χρήσης των μαθημάτων, των πηγών και των ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.  Παρέχει, επίσης, τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σενάρια διαφοροποιημένης διδασκαλίας με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού και κατάλληλου -ψηφιακού- μαθησιακού περιβάλλοντος τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Το βιβλίο πολιτικών

Το Βιβλίο Πολιτικών αποσκοπεί στην ευρεία παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και στην ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων σχετικά με ζητήματα ισότητας, τρόπους καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και προώθησης της ισότητας, καθώς και σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Σε γενικές γραμμές, το Βιβλίο περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των τεκμηρίων, των συμπερασμάτων, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω έρευνα και ανανέωση των υφιστάμενων πρακτικών σχετικά με την έμφυλη ισότητα. Επίσης, ενσωματώνει σημαντικά πρόσθετα επιστημονικά άρθρα εξωτερικών ειδημόνων και συναδέλφων, που εργάζονται στον τομέα και προωθεί σχετικές συστάσεις πολιτικής και σενάρια για τους υπεύθυνους πολιτικής χάραξης της ΕΕ.